Με την ΚΥΑ 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872/Β’/29-12-2015) τέθηκε σε εφαρμογή στη χώρα μας ο Κανονισμός Ξυλείας ΚΑΝ Ε.Ε. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 -όπως αναφέρεται και στο υπ αριθμ. 34424/10-3-2016(ΑΔΑ ΩΞΚ6ΟΡ1Γ-Φ8Λ) έγγραφο της Δ/νσης Δασών Άρτας- «για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά». Στόχος του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Ξυλείας είναι η καταπολέμηση του εμπορίου των προϊόντων παράνομης ξυλείας.

Με την παραπάνω ΚΥΑ θεσμοθετείται ως αρμόδια Περιφερειακή Αρχή Κανονισμού Ξυλείας για τον Νομό Άρτας η Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας και μεταξύ των υποχρεώσεων της είναι η κατάρτιση ενός Περιφερειακού Μητρώου Φορέων Εκμετάλλευσης και ενός Περιφερειακού Μητρώου Εμπόρων στις περιοχές ευθύνης της και θα πρέπει:

Οι φορείς εκμετάλλευσης της Ε.Ε. δηλαδή εκείνοι που υλοτομούν και διαθέτουν ή προτίθενται στο μέλλον να διαθέσουν ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας στην χώρα μας ή στην αγορά της ΕΕ , όπως δασοκτήμονες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), ΟΤΑ, Ι. Μονές, Δασικοί Συνεταιρισμοί Εργασίας και επιχειρήσεις που εισάγουν από τρίτες χώρες και

Οι έμποροι δηλαδή εκείνοι που αγοράζουν ή πωλούν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας όπως καυσόξυλα, έπιπλα κλπ που παράγονται στην χώρα μας ή τρίτες χώρες και διατίθενται ήδη στην αγορά να υποβάλουν έως την 28 Ιουνίου 2016 αίτηση εγγραφής στο Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης ή στο Περιφερειακό Μητρώο Εμπόρων που δημιουργήθηκε και τηρείται στην Δ/νση Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας .

Επειδή η μη τήρηση των ανωτέρω ενεργειών επισύρει σοβαρές διοικητικές και ποινικές κυρώσεις και επιβολή προστίμου παρακαλούμε τους υπόχρεους να προχωρήσουν στις παραπάνω ενέργειες.

Επισημάνεται ότι η εγγραφή στα ανωτέρω μητρώα πραγματοποιείται χωρίς την υποχρέωση καταβολής παραβόλου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα ΦΕΚ που έχει δημοσιευτεί η ανωτέρω ΚΥΑ, στον δικτυακό τόπο του ΥΠ.ΕΝ., στην Δ/νση Δασών Άρτας, στην Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας ή να επισκεφτούν τον σχετικό ιστοχώρο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δ. Μακεδονίας (http://www.apdhp-dm.gov.gr/eutr).

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας