Έγκριση Αποτελέσματος Αξιολόγησης (Αξιολόγηση υποφακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής & Τεχνικής Προσφοράς) του Διαγωνισμού του έργου (2ο Υποέργο) «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Ηπείρου για την περίοδο 2017-2022, σύνταξη μητρώου ταυτοτήτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Ηπείρου και προμήθεια – τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων» στα πλαίσια της ενταγμένης πράξης «Υλοποίηση Διαχειριστικού Σχεδίου Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (Δράσεις για την εφαρμογή της Οδηγίας για τα ύδατα κολύμβησης)» στον άξονα προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος. «Ήπειρος 2014-2020»” (αρ. πρωτ. Ένταξης Πράξης 712/23-3-2016/ΑΔΑ: Ψ60Χ7Λ9-ΝΡΖ και αριθμό Διακήρυξης 45850/4-04- 2017/ΑΔΑ:ΨΒ6ΗΟΡ1Γ-ΜΝΧ)».

 

pdfΠρακτικό

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας