Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών “Παρακολούθηση των υδάτων των ακτών κολυμβησης της Περιφέρειας Ηπείρου για τους μήνες Ιούλιο - Αύγουστο 2017”.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και δεκαέξι λεπτών (848,16 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ή εξακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ (684,00 €) προ Φ.Π.Α.

 

Πρόσκληση pdfpdf

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο το αργότερο μέχρι τις 21-7-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στα γραφεία της Διεύθυνσης Υδάτων Ηπείρου 5ο χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης, Ιωάννινα.

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας