Διακήρυξη Αριθ. 2/2018 Ανοικτού, κάτω των ορίων, Ηλεκτρονικού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου ή αναδόχων υπηρεσιών καθαριότητας (CPV : 90910000-9) για τις ανάγκες των Συνοριακών Σταθμών χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, για ένα έτος, συνολικού προϋπολογισμού 110.709,68 € (εκατόν δέκα χιλιάδες επτακόσια εννέα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά) προ Φ.Π.Α. ή 137.280,00 € (εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες διακόσια ογδόντα ευρώ), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, τα οποία θα διατεθούν από τα έσοδα της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α/1998).

Παρέχεται η δυνατότητα για υποβολή προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα (ανά Συνοριακό Σταθμό), όπως αναλύονται στην προκήρυξη

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών : 30-04-2018 και ώρα 15.00 μ.μ.

Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς: Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ( ΕΣΗΔΗΣ).

  1. pdfΠερίληψη Προκήρυξης
  2. pdfΔιακήρυξη
  3. docxΥπόδειγμα οικονομικής προσφοράς
  4. docxΥποδείγματα εγγυητικών επιστολών
  5. docxΤ.Ε.Υ.Δ.

 

Πληροφορίες

Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα Συνοριακών Σταθμών – fa : 2651360341

Χρήστος Kλεφτάκης – τηλ. 26513 60327, email: xkleftakis@apdhp-dm.gov.gr

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας