Η Αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών: «Συντήρηση - Βελτίωση βατότητας δασικών οδών των δημόσιων δασικών συμπλεγμάτων 1) Β. Γράμμου, 2) Ν. Γράμμου, 3) Κοτύλης, 4) Βιτσίου, 5) Κορεστείων , 6) ΒΔ Ασκίου, αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Καστοριάς   για το έτος 2018 – Μίσθωση μηχανημάτων» CPV: 45520000-8, για την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών με μίσθωση μηχανημάτων με το σύστημα προσφοράς της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής, σύμφωνα με την ταυτάριθμη Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την αρ. 123549/8-8-2018 (ΑΔΑ: ΩΒΑΚΟΡ1Γ-ΒΜΗ) Απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης του Τμήματος Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων, προϋπολογισμού 30.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

pdfΠροκήρυξη

 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών Καστοριάς την   23 – 08 – 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να προμηθευτούν την παρούσα Διακήρυξη – Τεύχη Δημοπράτησης, (το έντυπο της οικονομικής προσφοράς δίνεται πρωτότυπο), από το γραφείο του Τμήματος Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Δασών Καστοριάς, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού, από τον κο. Αθανάσιο Ζυγούρα, τηλ. 2467029707, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τον κο Αθανάσιο Ζυγούρα, τηλ.: 2467029707 στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών Καστοριάς, στο Διοικητήριο Καστοριάς, Ημιόροφος, Γρ. Νο 1 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας