Έγκριση πρακτικού με αριθμ. 4 (διακ.2/2018)/26-9-2018 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού, κάτω των ορίων, Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου ή αναδόχων υπηρεσιών καθαριότητας, για ένα έτος, για τις ανάγκες των Συνοριακών Σταθμών χωρικής αρμοδιότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας (Διακήρυξη 2/2018).

Διαδικτυακός τόπος διενέργειας διαγωνισμού:Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ( ΕΣΗΔΗΣ).

  1. pdfΠρακτικό 4
  2. pdfΑπόφαση έγκρισης πρακτικού κατακύρωσης

 

 

Πληροφορίες

Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα Συνοριακών Σταθμών – fax : 2651360341

Χρήστος Kλεφτάκης – τηλ. 26513 60327, email : xkleftakis@apdhp-dm.gov.gr

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας