Διακήρυξη αρ. 7/2018: Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού άνω των ορίων Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτή/προμηθευτών υγρών καυσίμων και λιπαντικών για ένα έτος.

Συνολικής (εκτιμώμενης) ποσότητας 370.871 λίτρων, συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων διακοσίων σαράντα ενός ευρώ και ογδόντα ένα λεπτών (396.241,81 €), προ Φ.Π.Α. ήτοι τετρακοσίων ενενήντα ενός χιλιάδων τριακοσίων τριάντα εννιά ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (491.339,85 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Παρέχεται η δυνατότητα για υποβολή προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα (ανά ομάδα υπηρεσιών και κατηγορία καυσίμων-λιπαντικών), όπως αναλύονται όπως αναλύονται στην προκήρυξη

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών : 04/02/2019 και ώρα 15.00 μ.μ.

Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς: Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ( ΕΣΗΔΗΣ). Αριθμός Συστήματος : 69008

 

pdfΔιακήρυξη

docxΥπόδειγμα οικονομικής

docxΥποδείγματα εγγυητικών επιστολών

pdfespd-request_signed

xmlespd-request

 

Πληροφορίες:

Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού – fax : 2651360341

Ιωάννη Ντόντης – τηλ. 26513 60319, email: ntontis@apdhp-dm.gov.gr

Άννυ Κολοβού – τηλ. 26513 60340, email: akolovou@apdhp-dm.gov.gr

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας