Η Διεύθυνση Υδάτων Ηπείρου Αποκεντρωμένης Διοίκηση Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας αφού έλαβε υπόψη:

  • Την ‘Εγκριση Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού και Τευχών Δημοπράτησης στο πλαίσιο του Ευρωπαικού Έργου «Προώθηση της κοινής εφαρμογής της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (Οδηγία 2000/60/ΕΚ) στη διασυνοριακή Λεκάνη Απορροής Ποταμού Αώου/Vjosa», με ακρωνύμιο «JointWaterS», του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Αλβανία» 2007-2013.
  • Το γεγονός ότι η 16η Ιουλίου 2013 και ώρα 14:00 μμ είχε καθοριστεί ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών
  • Το γεγονός ότι η αρμόδια Επιτροπή διεξαγωγής και αξιολόγησης του πρόχειρου διαγωνισμού δεν ήταν δυνατόν να συνεδριάσει την καθορισμένη μέρα και ώρα

 Ανακοινώνει

Ότι η νέα ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών του Πρόχειρου διαγωνισμού και Τευχών Δημοπράτησης στο πλαίσιο του Ευρωπαικού Έργου «Προώθηση της κοινής εφαρμογής της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (Οδηγία 2000/60/ΕΚ) στη διασυνοριακή Λεκάνη Απορροής Ποταμού Αώου/Vjosa», με ακρωνύμιο «JointWaterS, είναι η 22η Ιουλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10π.μ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της διακήρυξης με αριθ. 37511/971/01-07-2013 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ.- Μακεδονίας.

 

Ανακοίνωση pdf

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας