Αναθεώρηση δικτύου παρακολούθησης ακτών κολύμβησης Ηπείρου & Δυτικής Μακεδονίας

Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2020

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κοινό και τους φορείς ότι το 2020 αναθεωρείται το Δίκτυο Παρακολούθησης των ακτών κολύμβησης για τη διετία 2021-2022.

Στο πλαίσιο αυτό δίνεται η δυνατότητα ένταξης ή/και απένταξης ακτών στο υφιστάμενο δίκτυο παρακολούθησης.

Στο δίκτυο παρακολούθησης υδάτων κολύμβησης περιλαμβάνονται ακτές που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό λουομένων, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον (αναπτυξιακό, αισθητικό, τουριστικό, περιβαλλοντικό, κ.λπ.) και αυτές που δέχονται έντονες περιβαλλοντικές πιέσεις.

Στόχος του προγράμματος είναι η προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας των λουομένων. Στις ενταγμένες στο δίκτυο παρακολουθούμενες ακτές γίνονται δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις των υδάτων κάθε έτος κατά την διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο καθώς και μακροσκοπικός έλεγχος του νερού και της ακτής γενικότερα.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν αίτημα προσθήκης ή αφαίρεσης στο δίκτυο στους Δήμους υπαγωγής των ακτών με τεκμηριωμένη πρόταση. Ο Δήμος στη συνέχεια διαβιβάζει το αίτημα προσθήκης/αφαίρεσης ακτών κολύμβησης στις Διευθύνσεις Υδάτων Ηπείρου–Δυτικής Μακεδονίας της ΑΠΔΗ-ΔΜ το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα παρακολούθησης καθώς και τυποποιημένα έντυπα αιτημάτων διατίθενται στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας: http://www.apdhp-dm.gov.gr/ydata.html, και στις Διευθύνσεις Υδάτων Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας

Επισημαίνεται ότι η συμπλήρωση των επισημασμένων με αστερίσκο πεδίων είναι υποχρεωτική και ουδεμία τροποποίηση της μορφής και του περιεχομένου των εντύπων δεν επιτρέπεται.

xlsΕρωτηματολόγιο για ένταξη νέας ακτής

xlsΕρωτηματολόγιο για απένταξη υπάρχουσας ακτής

Εγκύκλιος «Διαδικασία Αναθεώρησης του Δικτύου Παρακολούθησης της Ποιότητας των Υδάτων Κολύμβησης» (ΑΔΑ: ΒΛΩΒ0-ΘΣΚ)

855

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας