Ήπειρος - Ύδατα καλύμβησης 2017 (δειγματοληψίες)

Δεδομένα παρακολούθησης Ημερ.

.xls

φωτογραφικό υλικό
Ύδατα ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Ηπείρου   31.5.2017 xlsx31.5.2017 zip31.5.2017
Ύδατα ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Ηπείρου  26.6.2017 xlsx26.6.2017 zip26.6.2017
Ύδατα ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Ηπείρου 26.7.2017 xlsx 26.7.2017 zip 26.7.2017
Ύδατα ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Ηπείρου 12.8.2017 xlsx 12.8.2017 zip 12.8.2017
Ύδατα ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Ηπείρου 9.9.2017 xls9.9.2017 zip9.9.2017
Ύδατα ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Ηπείρου 10.10.2017  xls10.10.2017  zip10.10.2017

 

 

 

 

 

Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2006/7

Για τα εσωτερικά ύδατα
Παράμετρος Εξαιρετική  
ποιότητα
Καλή
ποιότητα
Επαρκής
ποιότητα
   Μέθοδοι ανάλυσης αναφοράς
Εντερόκοκκοι (cfu/100 ml) 200 (*) 400 (*) 330 (**) ISO 7899−1 ή ISO 7899−2
Κολοβακτηρίδια (cfu/100 ml)     500 (*) 1.000 (*)   900 (**) ISO 9308−3 ή ISO 9308−1
Για τα παράκτια ύδατα και τα μεταβατικά ύδατα
 Εντερόκοκκοι (cfu/100 ml)  100 (*)  200 (*) 185 (**) ISO 7899−1 ή ISO 7899−2
 Κολοβακτηρίδια (cfu/100 ml)  250 (*)  500 (*)  500 (**)  ISO 9308−3 ή ISO 9308−1


(*) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95ο εκατοστημόριο. Βλέπε παράρτημα II της Οδηγίας 2006/7

(**) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90ό εκατοστημόριο. Βλέπε παράρτημα II της Οδηγίας 2006/7

Οδηγία 2006/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης pdfpdf

 

 

2617

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας