Ήπειρος - Ύδατα καλύμβησης (Δειγματοληψίες) 2016

Δεδομένα παρακολούθησης Ημερ.

.xls

φωτογραφικό υλικό
Ύδατα ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Ηπείρου   31.5.2016   xlsxxls zipzip
Ύδατα ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Ηπείρου  24.6.2016  xlsxxls zipzip
Ύδατα ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Ηπείρου 18.7.2016 xlsxxls zipzip
Ύδατα ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Ηπείρου 16.8.2016 xlsxxls zipzip
Ύδατα ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Ηπείρου 9.9.2016 xlsxxls zipzip
Ύδατα ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Ηπείρου 9.9.2016 xlsxxls zipzip

 

 

Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2006/7

Για τα εσωτερικά ύδατα
Παράμετρος Εξαιρετική  
ποιότητα
Καλή
ποιότητα
Επαρκής
ποιότητα
   Μέθοδοι ανάλυσης αναφοράς
Εντερόκοκκοι (cfu/100 ml) 200 (*) 400 (*) 330 (**) ISO 7899−1 ή ISO 7899−2
Κολοβακτηρίδια (cfu/100 ml)     500 (*) 1.000 (*)   900 (**) ISO 9308−3 ή ISO 9308−1
Για τα παράκτια ύδατα και τα μεταβατικά ύδατα
 Εντερόκοκκοι (cfu/100 ml)  100 (*)  200 (*) 185 (**) ISO 7899−1 ή ISO 7899−2
 Κολοβακτηρίδια (cfu/100 ml)  250 (*)  500 (*)  500 (**)  ISO 9308−3 ή ISO 9308−1


(*) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95ο εκατοστημόριο. Βλέπε παράρτημα II της Οδηγίας 2006/7

(**) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90ό εκατοστημόριο. Βλέπε παράρτημα II της Οδηγίας 2006/7

Οδηγία 2006/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης pdfpdf

 

1439

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας