• Υποχρέωση κατάρτισης του Περιφερειακού Μητρώου Φορέων Εκμετάλλευσης και του Περιφερειακού Μητρώου Εμπόρων έως την 28.6.2016
  • Δυνατότητα ενημέρωσης από το ειδικό δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας www.ypeka.gr
  • Στο Μητρώο των Φορέων Εκμετάλλευσης καταγράφονται επίσης και οι Δασικοί Συνεταιρισμοί που για πρώτη φορά διαθέτουν ξυλεία στην αγορά.
  • Κανονισμός Ξυλείας ΚΑΝ Ε.Ε. 995/2010 (European Union Timber Regulation EUTR)

Κατάρτιση μητρώων στα πλαίσια του κανονισμού εφαρμογής ξυλείας

Με την ΚΥΑ 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872/Β’/29-12-2015) τέθηκε σε εφαρμογή στη χώρα μας ο Κανονισμός Ξυλείας ΚΑΝ Ε.Ε. 995/2010 (European Union Timber Regulation EUTR) και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτόν για τα εμπλεκόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα. Ο Κανονισμός Ξυλείας ΚΑΝ Ε.Ε. 995/2010 αποσκοπεί στο τερματισμό της διάθεσης παράνομης υλοτομημένης ξυλείας και προϊόντων που προέρχονται από τέτοια ξυλεία στην αγορά της Ε.Ε. Ως «νόμιμη» ξυλεία ορίζεται η ξυλεία που παράγεται σε συμμόρφωση με τους νόμους της χώρας όπου γίνεται η συγκομιδή της.

dasimitrooΟ Κανονισμός διαχωρίζει όσους πραγματοποιούν συναλλαγές ξυλείας και προϊόντων ξυλείας σε δύο κατηγορίες: Φορείς Εκμετάλλευσης και Εμπόρους.

Στους Φορείς Εκμετάλλευσης συμπεριλαμβάνονται όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας για πρώτη φορά στην αγορά της Ε.Ε. (Δ/νσεις Δασών άνευ δασαρχείων, δασαρχεία, δασικοί συνεταιρισμοί, ιδιώτες δασοκτήμονες, ή ιδιοκτήτες μη δημοσίων δασών όπως ΟΤΑ, Μονές κ.α.). Οι Φορείς Εκμετάλλευσης οφείλουν να εφαρμόζουν ένα σύστημα διαχείρισης κινδύνου που αποκαλείται σύστημα «δέουσας επιμέλειας».

Στους Εμπόρους συμπεριλαμβάνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα που, στο πλαίσιο των εμπορικών τους δραστηριοτήτων, πραγματοποιούν αγοραπωλησίες ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας που διατίθενται ήδη στην αγορά της Ε.Ε. Οι έμποροι είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν πληροφορίες σχετικά με τους προμηθευτές και τους πελάτες τους για να διευκολύνεται η ιχνηλασιμότητα της ξυλείας.

Πεδίο εφαρμογής

Ο Κανονισμός εφαρμόζεται σε ένα ευρύ φάσμα ξυλείας και προϊόντων ξυλείας στα οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά: καυσόξυλα, στρογγύλη ξυλεία, ξυλεία ακατέργαστη και πριονισμένη, στρωτήρες, φύλλα για επικάλυψη (κόντρα πλακέ), ξυλεία σε φύλλα επικολλητά, ξύλινα δοχεία, κιβώτια, ξυλεία γραφείων, κουζινών, επίπλων, τεχνουργήματα, πλαίσια (κορνίζες), παλέτες, χαρτοπολτός κλπ.

Δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού προϊόντα όπως: ανακυκλωμένα προϊόντα, τυπωμένο χαρτί, υλικά συσκευασίας, μερικά προϊόντα από μπαμπού & ψάθα, ξυλεία που αγοράζεται ή πωλείται από ιδιώτες για προσωπική τους χρήση καθώς & άλλα προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα I του Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΟΚ) 2658/87.

Για να μάθουν εάν ή όχι ένα προϊόν καλύπτεται από την νομοθεσία, οι εισαγωγείς θα πρέπει να συμβουλεύονται τη Συνδυασμένη Ονοματολογία που παρατίθεται στο παράρτημα Ι του Καν. (ΕΟΚ) 2658/87. pdfΚΑΝ 2658/1987

13707

Υποχρέωση κατάρτισης του Περιφερειακού Μητρώου Φορέων Εκμετάλλευσης & του Μητρώου Εμπόρων έως την 28.6.2016

 tas apd

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας