Περιφερειακές Αρχές Κανονισμού ξυλείας

Με την ΚΥΑ 134627/5835/23-12-2015 θεσμοθετούνται ως αρμόδιες Περιφερειακές Αρχές Κανονισμού Ξυλείας για την υλοποίησης των διατάξεων και την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τον Κανονισμό, τρεις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας:

map 6pe- η Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών ως αρμόδια Περιφερειακή Αρχή Κανονισμού Ξυλείας για τους νομούς Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας,

map ioanninon- η Δ/νση Δασών Ιωαννίνων ως αρμόδια Περιφερειακή Αρχή Κανονισμού Ξυλείας για το νομό Ιωαννίνων και

map kozani- η Δ/νση Δασών Κοζάνης ως αρμόδια Περιφερειακή Αρχή Κανονισμού Ξυλείας για το νομό Κοζάνης.

Αντικείμενο κάθε Αρμόδιας Αρχής αποτελεί ο έλεγχος των στοιχείων και πληροφοριών που τηρούνται από τους Φορείς Εκμετάλλευσης, η διενέργεια ελέγχων συμμόρφωσης με τους Κανονισμούς των Οργανισμών Παρακολούθησης, Φορέων Εκμετάλλευσης και Εμπόρων, η επιβολή κυρώσεων, η υποβολή εκθέσεων ελέγχου και η δημιουργία του Περιφερειακού Μητρώου Φορέων Εκμετάλλευσης και Περιφερειακού Μητρώου Εμπόρων.

Βάσει της ΚΥΑ 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872/Β’/29-12-2015) τα Περιφερειακά Μητρώα Φορέων Εκμετάλλευσης και Εμπόρων συστήνονται στην έδρα κάθε Περιφερειακής Αρχής Κανονισμού Ξυλείας και υπόχρεοι εγγραφής είναι όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία οφείλουν εντός εξαμήνου και με καταληκτική ημερομηνία την 28η Ιουνίου 2016, να υποβάλουν αίτηση στις αρμόδιες Περιφερειακές Αρχές Κανονισμού Ξυλείας συνοδευόμενη από τα κατά περίπτωση ανάλογα δικαιολογητικά.

Επισημαίνεται δε, ότι σε περίπτωση μη εγγραφής των υπόχρεων στα ανωτέρω Μητρώα ή μη υποβολής της απαιτούμενης για εγγραφή αίτησης, εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, επιβάλλεται στους υπόχρεους εγγραφής διοικητικό πρόστιμο.

2137

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας