Μητρώα

map allΚάθε αρμόδια Περιφερειακή Αρχή Κανονισμού Ξυλείας καταρτίζει, τηρεί σε ηλεκτρονική μορφή και επικαιροποιεί σε τακτά χρονικά διαστήματα ένα Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης και ένα Περιφερειακό Μητρώο Εμπόρων στις περιοχές ευθύνης τους.

Υπόχρεοι εγγραφής στο Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας για πρώτη φορά στην αγορά της Ε.Ε. και που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 (όπως για παράδειγμα Δ/νσεις Δασών άνευ δασαρχείων, δασαρχεία, δασικοί συνεταιρισμοί, ιδιώτες δασοκτήμονες, ή ιδιοκτήτες μη δημοσίων δασών όπως ΟΤΑ, Μονές κλπ). Διευκρινίζεται ότι, οι εμπορικές, εισαγωγικές επιχειρήσεις που εισάγουν από τρίτες χώρες και συνεπώς διαθέτουν για πρώτη φορά ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά της Ε.Ε. ανήκουν στην κατηγορία των Φορέων Εκμετάλλευσης και θα πρέπει να καταχωρούνται στο εν λόγω μητρώο.

Αντίστοιχα, στο Περιφερειακό Μητρώο Εμπόρων, υπόχρεοι εγγραφής είναι όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που, στο πλαίσιο των εμπορικών τους δραστηριοτήτων στην εσωτερική αγορά, πραγματοποιούν αγοραπωλησίες ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας που έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά και που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010.

Ο Κανονισμός εφαρμόζεται σε ένα ευρύ φάσμα ξυλείας και προϊόντων ξυλείας στα οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά: καυσόξυλα, στρογγύλη ξυλεία, ξυλεία ακατέργαστη και πριονισμένη, στρωτήρες, φύλλα για επικάλυψη, φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα πλακέ), ξυλεία σε φύλλα επικολλητά, συμπυκνωμένη ξυλεία σε κύβους, πλάκες κλπ, ξύλινα δοχεία, ξυλεία γραφείων, κουζινών, επίπλων, κιβώτια, βαρέλια, τεχνουργήματα, πλαίσια (κορνίζες), παλέτες, χαρτοπολτός κλπ. Ένας πλήρης κατάλογος ξυλείας και προϊόντων ξυλείας όπως ταξινομούνται στη Συνδυασμένη Ονοματολογία παρατίθεται στο παράρτημα Ι του Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΟΚ) 2658/87.

Αντίστοιχα, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού προϊόντα όπως: ανακυκλωμένα προϊόντα, τυπωμένο χαρτί, υλικά συσκευασίας, μερικά προϊόντα από μπαμπού και ψάθα, ξυλεία που αγοράζεται ή πωλείται από ιδιώτες για προσωπική τους χρήση καθώς και άλλα προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στη Συνδυασμένη Ονοματολογία του παραρτήματος Ι του Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΟΚ) 2658/87.

Προθεσμίες & δικαιολογητικά

Κάθε υπόχρεος εγγραφής στα ανωτέρω Μητρώα οφείλει εντός εξαμήνου και με καταληκτική ημερομηνία την 28η Ιουνίου 2016, να υποβάλει αίτηση στις αρμόδιες Περιφερειακές Αρχές Κανονισμού Ξυλείας συνοδευόμενη από τα κατά περίπτωση ανάλογα δικαιολογητικά, χωρίς την υποχρέωση καταβολής παραβόλου:

1. για την καταχώρηση στο Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από:

Ι. φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, αντίγραφο της άδειας άσκησης εμπορικής-εισαγωγικής δραστηριότητας ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να βεβαιώνει την σύννομη άσκηση από τον υπόχρεο της εμπορικής - εισαγωγικής δραστηριότητας (πχ πιστοποιητικό εγγραφής στο Εμπορικό Επιμελητήριο).

ΙΙ. φορέα του Ελληνικού Δημοσίου, όπως δημόσια υπηρεσία ή Ν.Π.Ι.Δ., δεν απαιτείται απόδειξη της νομικής του προσωπικότητας ή της νόμιμης άσκησης εμπορικής δραστηριότητας, εφόσον αυτή ασκείται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του που καθορίζονται στη σχετική νομοθεσία.

2. για την καταχώρηση στο Περιφερειακό Μητρώο Εμπόρων, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, αντίγραφο της κατά την κείμενη νομοθεσία άδειας άσκησης εμπορικής δραστηριότητας ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο όπως π.χ. πιστοποιητικό εγγραφής στο Εμπορικό Επιμελητήριο, που να βεβαιώνει την σύννομη άσκηση από τον υπόχρεο της εμπορικής δραστηριότητας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώσουν τα αντίστοιχα έντυπα αιτήσεων.

Επισημαίνεται δε, ότι σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης εγγραφής στα ανωτέρω Μητρώα εντός της οριζόμενης προθεσμίας, επιβάλλεται στους υπόχρεους εγγραφής διοικητικό πρόστιμο ύψους επτακοσίων ευρώ (700€) κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9, παρ. 4 της ΚΥΑ 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872/Β’/29-12-2015).

 

2743

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας