Νομοθεσία

pdfΕγκύκλιος “Κανονισμός Ξυλείας - Θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής”

pdfΚΥΑ “Καθορισμός αρμόδιων αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 «για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά» και των σχετικών με αυτόν, κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών, Κανονισμών της Επιτροπής που εκδίδονται για την εφαρμογή του”

pdfΕγκύκλιος “Κατάρτιση Περιφερειακού Μητρώου Φορέων Εκμετάλλευσης σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ.2 (β) της ΚΥΑ αριθμ.134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872/Β’/29-12-2015)”

pdfΕγκύκλιος “Κατάρτιση Περιφερειακού Μητρώου Εμπόρων σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 2 (γ) της ΚΥΑ αριθμ.134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872/Β’/29-12-2015)”

pdfΕγκύκλιος Κατάρτιση «Περιφερειακού Μητρώου Ελέγχων των Φορέων Εκμετάλλευσης» σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ.2 (ε) της ΚΥΑ αριθμ.134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872/Β’/29-12-2015)

pdfΕγκύκλιος “Κατάρτιση Περιφερειακού Μητρώου Ελέγχων των Οργανισμών Παρακολούθησης σε εφαρμογή του άρθρου 7, παράγραφος 2, εδάφιο δ) της ΚΥΑ αριθμ.134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872/Β’/29-12-2015)”

pdfΞυλεία και προιόντα ξυλείας όπως ταξινομούνται στη Συνδυασμένη Ονοματολογία που παρατίθεται στο παράρτημα Ι του Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΟΚ) 2658/87

pdfΚανονισμός Ξυλείας 995/2010

 

Τα ανωτέρω αρχεία για μεταφόρτωση είναι σε μορφή .pdf

2018

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας