Δημοσίευση Εκτέλεσης Στοιχείων Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας:

 

έτος 2021 - Φορέας

f1903_31.01.2021 (ΑΔΑ: 6Σ7ΡΟΡ1Γ-Δ86) pdf xlsx
f1903_28.02.2021 (ΑΔΑ: 6ΩΔΠΟΡ1Γ-ΑΙΣ) pdf xlsx
f1903_31.03.2021 (ΑΔΑ: 6ΦΥΡΟΡΙΓ-Λ44) pdf xlsx

 

έτος 2020 - Φορέας

f1903_31.01.2020 ( ΑΔΑ: 62ΜΟΟΡ1Γ-ΡΝΤ)      pdf xlsx
f1903_29.02.2020 (ΑΔΑ: ΩΔ0ΚΟΡ1Γ-4ΓΤ) pdf xlsx
f1903_31.03.2020 (ΑΔΑ: ΨΒΤΛΟΡ1Γ-ΖΓΤ) pdf xlsx
f1903_30.04.2020 (ΑΔΑ: Ψ521ΟΡ1Γ-6ΕΠ) pdf xlsx
f1903_31.05.2020 (ΑΔΑ: Ω9ΟΕΟΡ1Γ-ΚΜ5) pdf xlsx
f1903_30.06.2020 (ΑΔΑ: 6ΦΒΡΟΡ1Γ-822) pdf xlsx
f1903_31.07.2020 (ΑΔΑ: 6ΤΔΕΟΡ1Γ-ΑΩ4) pdf xlsx
f1903_31.08.2020 (ΑΔΑ: 6ΡΗ2ΟΡ1Γ-Λ7Σ) pdf xlsx
f1903_30.09.2020 (ΑΔΑ: 6ΗΚ2ΟΡ1Γ-1ΓΖ) pdf xlsx
f1903_31.10.2020 (ΑΔΑ: ΩΩ5ΗΟΡ1Γ-Θ1Σ) pdf xlsx
f1903_30.11.2020 (ΑΔΑ: ΩΖΘΤΟΡ1Γ-ΡΘΨ) pdf xlsx
f1903_31.12.2020 (ΑΔΑ: Ω88ΩΟΡ1Γ-ΩΚ1) pdf xlsx

 

 

έτος 2019 - Φορέας

f1903_31.07.2019 (ΑΔΑ: 63ΘΣΟΡ1Γ-Ψ9Θ) pdf xlsx
f1903_31.01.2019 (ΑΔΑ: Ψ2Ω5ΟΡ1Γ-Γ1Ο)        pdf xlsx
f1903_28.02.2019 (ΑΔΑ:6Ζ0ΖΟΡ1Γ-0ΨΣ) pdf xlsx
f1903_31.03.2019 (ΑΔΑ: Ω0ΕΘΟΡ1Γ-ΙΤ7) pdf xlsx
f1903_30.04.2019 (ΑΔΑ: Ω350ΟΡ1Γ-7Ο2) pdf xlsx
f1903_31.05.2019 (ΑΔΑ: 6ΙΛΔΟΡ1Γ-ΟΙΚ) pdf xlsx
f1903_30.06.2019 (ΑΔΑ:ΩΠΕΜΟΡ1Γ-Η57) pdf xlsx
f1903_31.08.2019  (ΑΔΑ 6ΣΥΡΟΡ1Γ-ΔΞ9) pdf xlsx
f1903_30.09.2019 (ΑΔΑ: 6ΝΕΑΟΡ1Γ-Ζ3Λ) pdf xlsx
f1903_31.10.2019 (ΑΔΑ:Ω44ΣΟΡ1Γ-Π8Ψ) pdf xlsx
f1903_30.11.2019 (ΑΔΑ: 6642ΟΡ1Γ-ΟΕΧ) pdf xlsx
f1903_31.12.2019 (ΑΔΑ: ΨΕΚΜΟΡ1Γ-9ΜΦ) pdf xlsx

 

 

έτος 2018 - Φορέας

f993-24_31.01.2018 (ΑΔΑ:ΨΓ03ΟΡΙΓ-Ο2Δ)       pdf xlsx
f993-24_28.02.2018 (ΑΔΑ: 78Α1ΟΡ1Γ-ΘΘ5) pdf xlsx
f993-24_31.03.2018 (ΑΔΑ:6Ψ34ΟΡ1Γ-3Β2) pdf xlsx
f993-24_30.04.2018 (ΑΔΑ:7Μ4ΠΟΡ1Γ-2ΩΠ) pdf xlsx
f993-24_31.05.2018  (ΑΔΑ: 6Γ6ΦΟΡ1Γ-4ΩΔ) pdf xlsx
f993-24_30.06.2018 (ΑΔΑ: Ω6ΕΗΟΡ1Γ-8ΙΧ) pdf xlsx
f993-24_31.07.2018 (ΑΔΑ:Ω3ΣΘΟΡ1Γ-ΠΑ9) pdf xlsx
f993-24_31.08.2018 (ΑΔΑ: ΨΓΛ0ΟΡ1Γ-ΡΛΣ) pdf xlsx
f993-24_30.09.2018 (ΑΔΑ:7ΥΘΡΟΡ1Γ-ΦΥΔ) pdf xlsx
f993-24_31.10.2018 (ΑΔΑ: 756ΒΟΡ1Γ-ΕΨ) pdf xlsx
f993-24_30.11.2018  (ΑΔΑ:Ψ3ΟΩΟΡ1Γ-4ΙΚ) pdf xlsx
f993-24_31.12.2018 (ΑΔΑ:Ω0Φ1ΟΡ1Γ-42Κ) pdf xlsx

 

έτος 2017

Φορέας f993-24_31.01.2017 (ΑΔΑ: Ω4ΝΙΟΡ1Γ-Φ4Υ) pdf xlsx
Φορέας f993-24_28.02.2017 (ΑΔΑ:ΩΟΗ3ΟΡ1Γ-ΦΩΟ)   pdf xlsx
Φορέας f993-24_31.03.2017 (ΑΔΑ: 6Φ17ΟΡ1Γ-Λ21) pdf xlsx
Φορέας f993-24_30.04.2017 (ΑΔΑ: 72Γ0ΟΡ1Γ-Υ3Γ) pdf xlsx
Φορέας f993-24_31.05.2017 (ΑΔΑ:66ΙΠΟΡ1Γ-5Θ9) pdf xlsx
Φορέας f993-24_30.06.2017 (ΑΔΑ: 7ΗΩ9ΟΡ1Γ-3Ι7) pdf  xlsx
Φορέας f993-24_31.07.2017 (ΑΔΑ: Ω86ΔΟΡ1Γ-704) pdf xlsx
Φορέας f993-24_31.08.2017 (ΑΔΑ: ΩΘΚΖΟΡ1Γ-ΚΝΨ)
pdf  xlsx
Φορέας f993-24_30.09.2017 (ΑΔΑ:Ω4ΜΝΟΡ1Γ-ΚΒΗ) pdf  xlsx 
Φορέας f993-24_31.10.2017 (ΑΔΑ: 7Θ6ΞΟΡ1Γ-ΕΕ9) pdf  xlsx
Φορέας f993-24_30.11.2017 (ΑΔΑ:ΨΛΤ3ΟΡ1Γ-ΔΦ4) pdf  xlsx 
Φορέας f993-24_31.12.2017 (ΑΔΑ: 6ΔΑΧΟΡ1Γ-Ι0Ω) pdf  xlsx 

 

έτος 2016

Φορέας 993-24 - 31.01.2016 (ΑΔΑ: ΩΔ6ΗΟΡ1Γ-ΠΑΩ) pdf xlsx
Φορέας 993-24 - 29.02.2016 (ΑΔΑ: ΩΦ4ΩΟΡ1Γ-7ΘΜ) pdf xlsx
Φορέας 993-24 - 31.03.2016 (ΑΔΑ: ΩΜ1ΩΟΡ1Γ-ΔΥΤ) pdf xlsx
Φορέας 993-24 - 30.04.2016 (ΑΔΑ: 6ΝΣΘΟΡ1Γ-Λ64) pdf xlsx
Φορέας 993-24 - 31.05.2016 (ΑΔΑ: 6ΙΖΥΟΡ1Γ-Ε0Ν) pdf xlsx
Φορέας 993-24 - 30.06.2016 (ΑΔΑ: ΩΛΩΜΟΡ1Γ-87Α) pdf xlsx
Φορέας 993-24 - 31.07.2016 (ΑΔΑ: Ω6ΩΥΟΡ1Γ-Σ57) pdf xlsx
Φορέας 993-24 - 31.8.2016 (ΑΔΑ: ΩΚΨΟΟΡ1Γ-45Ψ) pdf xlsx

Φορέας 993-24 - 30.9.2016 (ΑΔΑ:6ΥΑΨΟΡ1Γ-Η5Σ)

pdf xlsx
Φορέας 993-24 - 31.10.2016 (ΑΔΑ:7Η1ΙΟΡ1Γ-ΠΗΓ) pdf xlsx
Φορέας 993-24 - 30.11.2016 (ΑΔΑ: Ψ6ΟΞΟΡ1Γ-Τ5Ε) pdf xlsx
Φορέας  f993-24 - 31.12.2016 (ΑΔΑ: ΩΥΒ3ΟΡ1Γ-217) pdf xlsx

 

έτος 2015

Φορέας 993-24 - 31.5.2015 (ΑΔΑ: ΩΔΜ8ΟΡ1Γ-Ω6Ξ) pdf xls
Φορέας 993-24 - 30.6.2015 (ΑΔΑ: Ω6ΘΟΟΡ1Γ-9ΨΕ) pdf xls
Φορέας 993-24 - 31.7.2015 (ΑΔΑ: 6Μ86ΟΡ1Γ-ΟΔΘ) pdf xls
Φορέας 993-24 - 31.8.2015 (ΑΔΑ: 79ΧΟΟΡ1Γ-ΙΓΨ) pdf xls
Φορέας 993-24 - 30.9.2015 (ΑΔΑ: ΩΚΘ2ΟΡ1Γ-ΥΧ3) pdf xlsx
Φορέας 993-24 - 31.10.2015 (ΑΔΑ: 7ΔΕΤΟΡ1Γ-ΟΜΒ) pdf xls
Φορέας 993-24 - 30.11.2015 (ΑΔΑ: ΩΚΙ9ΟΡ1Γ-ΡΑΩ) pdf xls
Φορέας 993-24 - 31.12.2015 (ΑΔΑ: 6ΡΚΓΟΡ1Γ-1ΒΡ) pdf xlsx

 
 

Αναλυτικά εμφανίζονται τα προϋπολογισθέντα, ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα, ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου, ποσά του Προϋπολογισμού που εκτελείται από την έδρα συνολικά (Πίνακας 1) καθώς και ανάλυση αυτών που εκτελούνται από τους ορισθέντες Δευτερεύοντες Διατάκτες και τους μεταβιβάζονται με επιτροπικά εντάλματα (Πίνακας 2).

pdf - pdf, xls - xls, xlsx- xlsx

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας