diavgeia anartiseis   diavgeia login   diavgeia new user   diavgeia dio   diavgeia anaklisi
Αναζήτηση πράξεων που έχουν αναρτηθεί   Είσοδος στην εφαρμογή   Αίτημα απόκτησης κωδικών πρόσβασης   Διόρθωση μεταδεδομένων   Αίτημα ανάκλησης πράξης

Σύνολο χρηστών Αποκεντρωμένης Διοίκησης: 512 (ενημέρωση: 4.11.2020)


pdfΑνάκληση ανάρτησης σύμφωνα με το αρθρ. 7 της αρίθμ. ΕΞ 604/2012 (Γ.Υφ.) ΔΙΣΚΠΟ/Φ.1/οικ. 10885/2.5.2012 Υπουργικής Απόφασης (9.11.2018)

 

Ορθή επανάληψη και ανάκληση πράξεων

Στη περίπτωση που το έγγραφο έχει τα ίδια στοιχεία με τα καταχωρημένα δεδομένα δεν μπορεί να θεωρηθεί “λάθος έγγραφο” αλλά ως έγγραφο με λάθη, κάτι που απαιτεί διαφορετικές, διοικητικής φύσης, διαδικασίες και όχι ανάκληση ανάρτησης

Επίσης εάν η αιτιολογία δεν εμπίπτει στους λόγους ανάκλησης μιας ανάρτησης το αίτημα ανάκλησης θα ακυρωθεί.

Διευκρινίζεται ότι:

Ορθή επανάληψη

  • Επιτρέπεται σε οποιαδήποτε περίπτωση διόρθωσης διοικητικού, ορθογραφικού, συντακτικού λάθους
  • Το λανθασμένο έγγραφο παραμένει αναρτημένο, με εμφανή τον ΑΔΑ, και τίθεται επ’ αυτού υδατογράφημα που αναφέρει: «ΜΗ ΕΓΚΥΡΟ. ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ ΜΕ ΝΕΟΤΕΡΟ». Στο λανθασμένο έγγραφο καταργείται η όποια ηλεκτρονική υπογραφή φέρει το έγγραφο (της Διαύγειας ή του συντάκτη).
  • H αναζήτηση γίνεται πάντα στην τελευταία (έγκυρη έκδοση του εγγράφου). Το διορθωμένο έγγραφο διατηρεί τον ίδιο ΑΔΑ με το λανθασμένο έγγραφο και έχει νεότερη έκδοση. Κατά την αναζήτηση με ΑΔΑ, εμφανίζεται με εμφανέστερο τρόπο των προηγούμενων, λανθασμένων, εκδόσεων.
  • έλεγχος εγκυρότητας εγγράφου πρέπει να απορρίπτει έγγραφα που έχουν διορθωθεί (και άρα έχουν το watermark).

Το αίτημα ανάκλησης ανάρτησης αφορά αποκλειστικά τις 3 επιλογές:

1. Ύπαρξη ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως αυτά ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία και με την επιφύλαξη των κρατικών απορρήτων όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, των κανόνων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και εταιρικού ή άλλου απορρήτου που προβλέπεται από ειδικότερες διατάξεις. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά το είδος του απόρρητου η προστασία του οποίου ζητείται, στην αιτιολογία του αιτήματος ανάκλησης της ανάρτησης.
2. Ανάρτηση εντελώς λανθασμένου εγγράφου. Διευκρινίζεται ότι «εντελώς λανθασμένο έγγραφο» εννοείται άλλο είδος εγγράφου (πχ. έγγραφο σύμβασης αντί για πρόσληψης) και όχι έγγραφο με λάθη.
Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά το είδος του εγγράφου που λανθασμένα αναρτήθηκε καθώς και το είδος του εγγράφου που έπρεπε ορθώς να αναρτηθεί, στην αιτιολογία του αιτήματος ανάκλησης της ανάρτησης.

Πίνακας κατηγοριοποίησης Πράξεων: https://diavgeia.gov.gr/typesOfDecisions

3. Πολλαπλή ανάρτηση του ίδιου ακριβώς εγγράφου, λόγω τεχνικού προβλήματος. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά ο ΑΔΑ της αρχικής, ισχύουσας ανάρτησης, στην αιτιολογία του αιτήματος ανάκλησης της ανάρτησης.


Η ανάκληση ανάρτησης δεν επιτρέπεται όταν:
- υπάρχει λάθος διοικητικό, ορθογραφικό ή/και συντακτικό στο έγγραφο
- υπάρχει λάθος στα μεταδεδομένα
- παύει να ισχύει ή ανακαλείται ή ακυρώνεται ή δεν εγκρίνεται, διοικητικά (και όχι για τεχνικούς λόγους), αναρτηθείσα πράξη
Στις παραπάνω περιπτώσεις, το ζήτημα δυνητικά επιλύεται αναλόγως:
- είτε με ορθή επανάληψη του εγγράφου
- είτε με διόρθωση από τον διαχειριστή του φορέα για τα μεταδεδομένα που επιτρέπεται,
- είτε με έκδοση νέας απόφασης και εκ νέου ανάρτηση με ταυτόχρονη σύνδεση με τον προηγούμενο ΑΔΑ της αναρτηθείσας πράξης.

Ενδεικτικά παραδείγματα μη επιτρεπόμενων αιτημάτων ανάκλησης ανάρτησης:
1. Δαπάνη ή σύμβαση που δεν υλοποιήθηκε (είτε επειδή δεν εγκρίθηκε από επίτροπο ή το Ελεγκτικό Συνέδριο είτε επειδή ακυρώθηκε είτε επειδή άλλαξαν οι προδιαγραφές είτε επειδή ο προμηθευτής είχε κάποιο πρόβλημα κλπ.)
2. Πρόσληψη που δεν ολοκληρώθηκε (είτε επειδή άλλαξαν οι ανάγκες του φορέα είτε επειδή η θέση δεν έγινε αποδεκτή κλπ.)
3. Αιτήματα με μόνη αιτιολογία την «Εκ παραδρομής» ανάρτηση .
4. Ανάρτηση εγγράφου για το οποίο δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία (είτε επειδή έπρεπε πρώτα να λάβει ΦΕΚ ή να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ ή να δημοσιευθεί με άλλο μέσο είτε επειδή έπρεπε να εγκριθεί από άλλο όργανο ή φορέα κλπ.)

Ως εκ των ανωτέρω, σας ενημερώνουμε ότι, αιτήματα ανάκλησης αναρτήσεων θα ολοκληρώνονται μόνο αν εμπίπτουν αποκλειστικά στις ανωτέρω προαναφερθείσες τρεις (3) κατηγορίες και είναι επαρκώς αιτιολογημένα, και σε απόλυτη συμφωνία με τα προαναφερθέντα, όσα αιτήματα έχουν ήδη υποβληθεί και δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα ακυρωθούν.

Οδηγία ανάκλησης αναρτήσεων Προγράμματος Διαύγεια (41976/9.11.2018)

 

 

      
pdfΕγχειρίδιο χρήστη

Eκπαιδευτικό υλικό: https://diavgeia.gov.gr/educationalMaterial

Eκπαιδευτικά βίντεο: https://www.youtube.com

Την 10η Ιουνίου 2014 τέθηκε σε λειτουργία η νέα λειτουργικότητα του Προγράμματος Δι@ύγεια ΙΙ, περισσότερα ...

Ειδικές διατάξεις του νέου πειθαρχικού δικαίου που αφορούν το Πρόγραμμα Δι@ύγεια

To Πρόγραμμα Δι@ύγεια (Ν. 3861/2010) στοχεύει στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δραστηριότητας, τη διασφάλιση της διαφάνειας και την εμπέδωση της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας από την πλευρά των φορέων άσκησης της δημόσιας εξουσίας.

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας