Διαύγεια ΙΙ - Ανάκληση Πράξης

Το αίτημα ανάκλησης ανάρτησης αφορά αποκλειστικά τις 3 επιλογές:
1. Ύπαρξη ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως αυτά ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία και με την επιφύλαξη των κρατικών απορρήτων όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, των κανόνων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και εταιρικού ή άλλου απορρήτου που προβλέπεται από ειδικότερες διατάξεις. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά το είδος του απόρρητου η προστασία του οποίου ζητείται, στην αιτιολογία του αιτήματος ανάκλησης της ανάρτησης.
2. Ανάρτηση εντελώς λανθασμένου εγγράφου. Διευκρινίζεται ότι «εντελώς λανθασμένο έγγραφο» εννοείται άλλο είδος εγγράφου (πχ. έγγραφο σύμβασης αντί για πρόσληψης) και όχι έγγραφο με λάθη.
Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά το είδος του εγγράφου που λανθασμένα αναρτήθηκε καθώς και το είδος του εγγράφου που έπρεπε ορθώς να αναρτηθεί, στην αιτιολογία του αιτήματος ανάκλησης της ανάρτησης.
3. Πολλαπλή ανάρτηση του ίδιου ακριβώς εγγράφου, λόγω τεχνικού προβλήματος. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά ο ΑΔΑ της αρχικής, ισχύουσας ανάρτησης, στην αιτιολογία του αιτήματος ανάκλησης της ανάρτησης.

Η ανάκληση ανάρτησης δεν επιτρέπεται όταν:
- υπάρχει λάθος διοικητικό, ορθογραφικό ή/και συντακτικό στο έγγραφο
- υπάρχει λάθος στα μεταδεδομένα
- παύει να ισχύει ή ανακαλείται ή ακυρώνεται ή δεν εγκρίνεται, διοικητικά (και όχι για τεχνικούς λόγους), αναρτηθείσα πράξη
Στις παραπάνω περιπτώσεις, το ζήτημα δυνητικά επιλύεται αναλόγως:
- είτε με ορθή επανάληψη του εγγράφου
- είτε με διόρθωση από τον διαχειριστή του φορέα για τα μεταδεδομένα που επιτρέπεται,
- είτε με έκδοση νέας απόφασης και εκ νέου ανάρτηση με ταυτόχρονη σύνδεση με τον προηγούμενο ΑΔΑ της αναρτηθείσας πράξης.

Εδεικτικά παραδείγματα μη επιτρεπόμενων αιτημάτων ανάκλησης ανάρτησης:
1. Δαπάνη ή σύμβαση που δεν υλοποιήθηκε (είτε επειδή δεν εγκρίθηκε από επίτροπο ή το Ελεγκτικό Συνέδριο είτε επειδή ακυρώθηκε είτε επειδή άλλαξαν οι προδιαγραφές είτε επειδή ο προμηθευτής είχε κάποιο πρόβλημα κλπ.)
2. Πρόσληψη που δεν ολοκληρώθηκε (είτε επειδή άλλαξαν οι ανάγκες του φορέα είτε επειδή η θέση δεν έγινε αποδεκτή κλπ.)
3. Αιτήματα με μόνη αιτιολογία την «Εκ παραδρομής» ανάρτηση .
4. Ανάρτηση εγγράφου για το οποίο δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία (είτε επειδή έπρεπε πρώτα να λάβει ΦΕΚ ή να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ ή να δημοσιευθεί με άλλο μέσο είτε επειδή έπρεπε να εγκριθεί από άλλο όργανο ή φορέα κλπ.)

Ως εκ των ανωτέρω, σας ενημερώνουμε ότι, αιτήματα ανάκλησης αναρτήσεων θα ολοκληρώνονται μόνο αν εμπίπτουν αποκλειστικά στις ανωτέρω προαναφερθείσες τρεις (3) κατηγορίες και είναι επαρκώς αιτιολογημένα, και σε απόλυτη συμφωνία με τα προαναφερθέντα, όσα αιτήματα έχουν ήδη υποβληθεί και δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα ακυρωθούν.

Οδηγία Ανάκλησης Αναρτήσεων Προγράμματος Διαύγεια (41976)

Τα στοιχεία του αιτούντος για την ανάκληση της Πράξης:
50201_(*)
Εισάγετε το όνομα σύνδεσης
Όνομα(*)
Εισάγετε το όνομά σας
Eπώνυμο(*)
Εισάγετε το επώνυμό σας
E-mail(*)
Λάθος εισαγωγή email
Τηλέφωνο(*)
Εισάγετε το τηλέφωνό σας (υπηρεσιακό)
ΓΔ / Διεύθυνση
Άκυρο Εισαγωγή
...............................................................................................................................................................................
Ανάρτηση ορθής Πράξης;(*)
Επιλέξτε Ναι ή Όχι
Πεδία: "Λάθος ΑΔΑ"= ο ΑΔΑ προς ανάκληση ή διαγραφή & "Νέος ΑΔΑ"= ο ΑΔΑ που αντικαθιστά τον λάθος ΑΔΑ
Λάθος ΑΔΑ(*)
Εισάγετε το λάθος ΑΔΑ
Νέος ΑΔΑ
Άκυρο Εισαγωγή
Αιτιολόγηση αιτήματος(*)
Επιλέξτε αιτιολόγηση
2. Ανάρτηση εντελώς λανθασμένου εγγράφου. Διευκρινίζεται ότι «εντελώς λανθασμένο έγγραφο» εννοείται άλλο είδος εγγράφου (πχ. έγγραφο σύμβασης αντί για πρόσληψης) και όχι έγγραφο με λάθη. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά το είδος του εγγράφου που λανθασμένα αναρτήθηκε καθώς και το είδος του εγγράφου που έπρεπε ορθώς να αναρτηθεί, στην αιτιολογία του αιτήματος ανάκλησης της ανάρτησης.
Πίνακας κατηγοριοποίησης Πράξεων: https://diavgeia.gov.gr/typesOfDecisions

Παρατηρήσεις
Δεν έχετε εισάγει την αιτιολογία της ανάκλησης
Προσοχή, την ευθύνη για τη νομιμότητα της ανάκλησης της ανάρτησης φέρει το πρόσωπο ή το όργανο που έχει εκδώσει την πράξη
Επιβεβαίωση ευθύνης(*)
Δεν έχετε επιβεβαιώσει την αποδοχή συμμόρφωσης των προϋποθέσεων για την ανάκληση της πράξης
Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά.

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας