Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Περιφέρεια Ηπείρου, στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου έχει έδρα τα Ιωάννινα και συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα, τα οποία έχουν επίσης έδρα τα Ιωάννινα:

α) Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού

β) Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας έχει έδρα την Κοζάνη και συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα, τα οποία έχουν επίσης έδρα την Κοζάνη:

α) Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού

β) Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών

Η Διεύθυνση Υδάτων Ηπείρου είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Διεύθυνση Υδάτων Ηπείρου έχει έδρα τα Ιωάννινα και συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα, τα οποία έχουν επίσης έδρα τα Ιωάννινα:

α) Τμήμα Παρακολούθησης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων

β) Τμήμα Ανάπτυξης και Διμερών Σχέσεων

γ) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Επικοινωνίας

Η Διεύθυνση Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Διεύθυνση Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας έχει έδρα την Κοζάνη και συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα, τα οποία έχουν επίσης έδρα την Κοζάνη:

α) Τμήμα Παρακολούθησης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων

β) Τμήμα Ανάπτυξης και Διμερών Σχέσεων

γ) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Επικοινωνίας

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας