Επαναπροκήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ) ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ SAIMON: SAtellIte Near Real Time MOnitoring Network of the eutrophication risk for the marine waters over the Greek-Albanian crossborder area”, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013.

 

Αναθέτουσα Αρχή: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας

Προϋπολογισμός: €80.406,51 (χωρίς ΦΠΑ)

Κριτήριο Ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 13/10/2015 και ώρα 09:00 π.μ.

Κωδικός αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 15624

 

pdfΔιακήρυξη

 

 

Πληροφορίες: Σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης καθώς και στα τηλέφωνα 26510 90243 & 26510 90239

email: galankos@apdhp-dm.gov.gr

 

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας