Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάδειξη προμηθευτή/ών υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, που εδρεύουν σε Άρτα, Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Γρεβενά, Καστοριά και Κοζάνη (Κοζάνη-Βλάστη-Τσοτύλι) καθώς και των Συνοριακών Σταθμών Μαυροματίου και Κρυσταλλοπηγής, όπως περιγράφονται στην αριθμ. 6/2015 διακήρυξη.

Συνολικής (εκτιμώμενης) ποσότητας 166.489 λίτρων και συνολικού προϋπολογισμού εκατό εξήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (168.593,54 €) (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ή εκατό τριάντα επτά χιλιάδων εξήντα επτά ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών (137.067,91 €), (χωρίς Φ.Π.Α.)

Παρέχεται η δυνατότητα για υποβολή προσφοράς για ή ένα ή περισσότερα Τμήματα, ανά ομάδα υπηρεσιών και κατηγορία καυσίμων (καύσιμα θέρμανσης, καύσιμα κίνησης), όπως αναλύονται στην προκήρυξη

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 30-05-2016 και ώρα 15.00 μ.μ.

Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς: Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (Αριθμός συστήματος 24054)

 

  1. pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  2. pdfΑρχική προκήρυξη 6/2015
  3. docΥπόδειγμα οικονομικής προσφοράς
  4. docΥπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης

 

Πληροφορίες:

Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού – fax : 2651360341

Ιωάννα Καραλή – τηλ. 26513 60319, email: akarali@apdhp-dm.gov.gr

Λαμπρινή Ντάγιου – τηλ. 26513 60338, email : lntagiou@apdhp-dm.gov.gr

Αντώνης Μαυράκος – τηλ. 26513 60339, email: antonismav@apdhp-dm.gov.gr

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας