Διακήρυξη αρ. 7/2016: Διαδικασία διαπραγμάτευσης, με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, που εδρεύουν στην Κόνιτσα συνολικής (εκτιμώμενης) ποσότητας 3.820 λίτρων και συνολικού προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και τριάντα λεπτών (4.999,30 €), ήτοι τεσσάρων χιλιάδων εξήντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (4.064,47 €) προ Φ.Π.Α

 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 06-06-2016 και ώρα 15.00 μ.μ.

Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς: Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (Αριθμός συστήματος 24059,1)

 

  1. pdfΔιακήρυξη 7/2916
  2. pdfΑρχική προκήρυξη 6/2015
  3. docΥπόδειγμα οικονομικής προσφοράς
  4. docΥπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης

 

Πληροφορίες:

Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού – fax : 2651360341

Ιωάννα Καραλή – τηλ. 26513 60319, email : akarali@apdhp-dm.gov.gr

Λαμπρινή Ντάγιου – τηλ. 26513 60338, email : lntagiou@apdhp-dm.gov.gr

Αντώνης Μαυράκος – τηλ. 26513 60339, email: antonismav@apdhp-dm.gov.gr

 

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας