Έγκριση αποτελέσματος αξιολόγησης (ηλεκτρονική αποσφράγιση – αξιολόγηση υπο – φακέλου οικονομικών προσφορών) Ανοικτού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ Διεθνή Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Διακήρυξη 6/2016).

Διαδικτυακός τόπος διενέργειας διαγωνισμού : Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ( ΕΣΗΔΗΣ) – Αρ. συστήματος 22717,1

  1. pdfΑπόφαση έγκρισης πρακτικού
  2. pdfπρακτικό

Πληροφορίες

Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού – fax : 2651360341

Ιωάννα Καραλή – τηλ. 26513 60319, email : akarali@apdhp-dm.gov.gr

Λαμπρινή Ντάγιου – τηλ. 26513 60338, email : lntagiou@apdhp-dm.gov.gr

Αντώνης Μαυράκος – τηλ. 26513 6039, email: antonismav@apdhp-dm.gov.gr

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας