Διακήρυξη αρ. 1/2017: Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού άνω των ορίων (Διεθνή) Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτή/προμηθευτών υγρών καυσίμων για το έτος 2017, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας καθώς και των Συνοριακών Σταθμών χωρικής αρμοδιότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

Συνολικής (εκτιμώμενης) ποσότητας 347.420,00 λίτρων, συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα επτά ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (318.467,26 €), προ Φ.Π.Α. ήτοι τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και σαράντα ένα λεπτών (394.899,41 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Παρέχεται η δυνατότητα για υποβολή προσφοράς για ή ένα ή περισσότερα Τμήματα, ανά ομάδα υπηρεσιών και κατηγορία καυσίμων (καύσιμα θέρμανσης, καύσιμα κίνησης), όπως αναλύονται στην προκήρυξη.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 15-03-2017 και ώρα 15.00 μ.μ.

Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς: Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ( ΕΣΗΔΗΣ).

  1. pdfΠροκήρυξη
  2. pdfΕΕΕΣ (σε μορφή .pdf)
  3. zipEEEΣ (σε μορφή .xml / .zip)
  4. pdfΕΕΕΣ (οδηγίες)
  5. docΥπόδειγμα οικονομικής προσφοράς
  6. docΥπόδειγμα εγγυητικών επιστολών

 

pdfΔιόρθωση ως προς τη δημοσιότητα στον ημερήσιο τύπο

 

Πληροφορίες:

Δ/νση Οικονομικού / Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού – fax: 26513 60341

Ιωάννα Καραλή, τηλ. 26513 60319, email: akarali@apdhp-dm.gov.gr

Λαμπρινή Ντάγιου, τηλ. 26513 60338, email: lntagiou@apdhp-dm.gov.gr

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας