Έγκριση αποτελέσματος αξιολόγησης (ηλεκτρονική αποσφράγιση – αξιολόγηση υπο – φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς) Ανοικτού Ηλεκτρονικού άνω των ορίων (Διεθνή)  Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Διακήρυξη 1/2017) .

Διαδικτυακός τόπος διενέργειας διαγωνισμού: Η διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). 

 

  1. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
  2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
  3. ΠΡΑΚΤΙΚΟ

 

 

Πληροφορίες

Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού – fax : 2651360341

Ιωάννα Καραλή – τηλ. 26513 60319, email : akarali@apdhp-dm.gov.gr 

Λαμπρινή Ντάγιου – τηλ. 26513 60338, email : lntagiou@apdhp-dm.gov.gr 

Αντώνης Μαυράκος – 26513 60339, email : antonismav@apdhp-dm.gov.gr 

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας