Διακήρυξη αρ. 2/2017: Προκήρυξη Ανοικτού, κάτω των ορίων,  Ηλεκτρονικού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου ή  αναδόχων υπηρεσιών καθαριότητας για τις ανάγκες των Συνοριακών Σταθμών χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, για ένα έτος.

Συνολικού προϋπολογισμού ενενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων τριάντα οκτώ  ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών (99.638,71 €), προ  Φ.Π.Α. ή εκατόν είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα δύο ευρώ  (123.552,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Παρέχεται η δυνατότητα για υποβολή προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα (ανά Συνοριακό Σταθμό), όπως αναλύονται  στην προκήρυξη 

 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών : 20-04-2017 και ώρα 15.00 μ.μ.

Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς : Η διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ( ΕΣΗΔΗΣ). 

 

  1. pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
  2. docΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  3. docΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
  4. docΤ.Ε.Υ.Δ.

 

Πληροφορίες

Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα Συνοριακών Σταθμών – fax : 2651360341

Ιωάννα Καραλή – τηλ. 26513 60319, email: akarali@apdhp-dm.gov.gr 

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας