Ο ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

διακηρύσσει

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών του έργου: «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Ηπείρου για την περίοδο 2017-2022, σύνταξη μητρώου ταυτοτήτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Ηπείρου και προμήθεια – τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων».

Κωδικός & Περιγραφή κατά CPV: CPV 90711500-9 (Περιβαλλοντική παρακολούθηση, εκτός αυτής που προορίζεται για κατασκευαστικά έργα) και συμπληρωματικών CPV 71700000-5 (Υπηρεσίες παρακολούθησης και ελέγχου) 3499200-7 (πινακίδες και φωτεινές πινακίδες).

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 91.339,20 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 73.660,65 Ευρώ, ΦΠΑ 17.678,55 Ευρώ).

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ (Κωδικός Πράξης ΣΑ: 2016ΕΠ01810014). Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Ηπείρου, Κωδ. ΣΑΕΠ0181.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 68 μήνες (Μάιος 2017 έως και Δεκέμβριος 2022)

 

pdfΔιακήρυξη

pdfΠεριληπτική διακήρυξη δημοπρασίας

pdfΔιόρθωση σφαλμάτων (24.4.2017)

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 2-5-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 8-5-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.

Για τους λεπτομερείς όρους και για κάθε άλλη σχετική πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Υδάτων 5ο χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων Κοζάνης στα εξής στοιχεία επικοινωνίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: 26510 90240 & 26513 60339 fax: 26510 90220, email: dydaton@apdhp-dm.gov.gr, mouliaav@apdhp-dm.gov.gr, antonismav@apdhp-dm.gov.gr.


Αρμόδιοι υπάλληλοι Μούλια Αυρηλία - υπάλληλος Δ/νσης Υδάτων, Μαυράκος Αντώνιος - υπάλληλος Δ/νσης Οικονομικού.

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας