Πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την ανάδειξη  προμηθευτή υγρών καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης – βενζίνη αμόλυβδη) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, που εδρεύουν σε Άρτα, Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Γρεβενά, Καστοριά και Κοζάνη, για το έτος 2017.

Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 του ν. 4412/2016), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 6 του ν.4412/2016.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι συνεταιρισμοί  και οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Στη διαδικασία δεν θα γίνουν δεκτοί όσοι αποκλείσθηκαν ή κηρύχθηκαν έκπτωτοι κατά το παρελθόν και όσοι δεν παρέχουν, κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, τα εχέγγυα της πλήρους και τελείας εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους.

Οι  οικονομικές προσφορές  θα συμπληρωθούν σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς και θα κατατίθενται στα κατά τόπους Τμήματα Διοικητικού Οικονομικού, τα οποία θα τις διαβιβάσουν στη Διεύθυνση Οικονομικού – Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων, το αργότερο έως 19 Απριλίου 2017, ημέρα Τετάρτη.

docΠρόσκληση

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Οικονομικού (Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης  Υλικού) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, οδός Βορείου Ηπείρου 20, Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα, στα τηλέφωνα 26513 60319, 26513 60338, 26513 60339 καθώς και στα κατά τόπους Τμήματα Διοικητικού- Οικονομικού.

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας