Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου του έργου παροχής υπηρεσιών για την «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης των ακτών της Περιφέρειας Ηπείρου για τους μήνες Μάιο – Ιούνιο 2017».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (2.874,32 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ή δύο χιλιάδων τριακοσίων δεκαοκτώ ευρώ (2.318,00 €) προ Φ.Π.Α.

 

pdfΠρόσκληση

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο το αργότερο μέχρι τις 23-5-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της Διεύθυνσης Υδάτων Ηπείρου 5ο χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης, Ιωάννινα.

 

Πληροφορίες:

Διεύθυνση Υδάτων Ηπείρου
5ο χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων Κοζάνης
τηλ: 26510 90240, fax: 26510 90220, email: mouliaav@apdhp-dm.gov.gr

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας