Διακήρυξη αρ. 3/2017: Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη προμηθευτή/των ζωοτροφών για τις ανάγκες του Πρότυπου Κέντρου Κτηνοτροφίας και Εκπαίδευσης Βλάστης, για το έτος 2017.

Συνολικού προϋπολογισμού είκοσι οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα έξι ευρώ (28.466,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. ή είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ογδόντα πέντε ευρώ και τεσσάρων λεπτών (24.185,04 €), προ Φ.Π.Α.

Παρέχεται η δυνατότητα για υποβολή προσφοράς για ένα ή και για περισσότερα τμήματα (ανά είδος) όπως αναλύονται στην προκήρυξη.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορώ : 11-07-2017 και ώρα 15.00 μ.μ.

  1. pdfΠροκήρυξη
  2. docΥπόδειγμα τεχνικής προσφοράς
  3. docΥπόδειγμα οικονομικής προσφοράς
  4. docΥπόδειγμα εγγυητικής επιστολής
  5. docΤΕΥΔ

 

 

Πληροφορίες

Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα Προμηθειών , Διαχείρισης Υλικού @ Κ.Ο. – fax : 2651360341

Ιωάννα Καραλή – τηλ. 26513 60319, email : akarali@apdhp-dm.gov.gr

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας