Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη πρόσφορα με βάση την τιμή για το έργο: «βελτίωση και συντήρηση δασικού οδικού δικτύου στις Δ.Ε. Πάργας, Φαναρίου, Πρέβεζας και Ζαλόγγου των Δήμων Πάργας και Πρέβεζας, Π.Ε. Πρέβεζας.pdfpdf

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας