Έγκριση Πρακτικού 2/πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος/13-11-2017 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ανοικτών Διαγωνισμών και κατακύρωση αποτελέσματος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης.

 

Διαδικτυακός τόπος : Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ( ΕΣΗΔΗΣ). (Aρ. Συστήματος 45985)

 

 

Πληροφορίες

Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού – fax : 2651360341

Ιωάννα Καραλή – τηλ. 26513 60319, email : akarali@apdhp-dm.gov.gr

Αντώνης Μαυράκος – τηλ. 26513 60339, email : antonismav@apdhp-dm.gov.gr

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας