Στην Κοζάνη, την 4 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 πμ, στο γραφείο του Προϊσταμένου του Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού Ν. Κοζάνης της Διεύθυνσης Διοίκησης, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, ΖΕΠ Κοζάνης, ενώπιον της επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αρίθμ. 182850/21-11-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, να καταρτίσει και να αναρτήσει όλους τους σχετικούς με την κατάταξη των υποψηφίων πίνακες που αφορούν την ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2017 με αρίθμ. πρωτ. 146642 /2-10-2016, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση, για να καθοριστεί η τελική σειρά μεταξύ τριών (3) υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού (χειρωνάκτες/τριες) που ισοβαθμούν.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, τα ονόματα των οποίων παρατίθενται στη συνέχεια κατ’ αλφαβητική σειρά, καλούνται, εφόσον το επιθυμούν, να παραστούν στη διεξαγωγή της προαναφερθείσας διαδικασίας:

  1. Δαλιακούρης Μηνάς του Κωνσταντίνου
  2. Κόκουρας Ιωάννης του Δημητρίου
  3. Μπούσδας Δημήτριος του Ιωάννη

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας