Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την για την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια ζωοτροφών και ειδικότερα καλαμποκιού και πίτουρου, για τις ανάγκες του Πρότυπου Κέντρου Κτηνοτροφίας και Εκπαίδευσης Βλάστης.

Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 του ν. 4412/2016).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι συνεταιρισμοί  και οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Στη διαδικασία δεν θα γίνουν δεκτοί όσοι αποκλείσθηκαν ή κηρύχθηκαν έκπτωτοι κατά το παρελθόν και όσοι δεν παρέχουν, κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, τα εχέγγυα της πλήρους και τελείας εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους.

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός είναι επτά χιλιάδες πεντακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ (7.524,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13 % [ 6.658,41 € χωρίς Φ.Π.Α. – Φ.Π.Α. : 865,59 €].

 

pdfΠρόσκληση

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας