Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν οι πίνακες: κατάταξης και βαθμολογίας, επιτυχόντων και απορριπτέων της ανακοίνωσης ΣΟΧ 3/2017 με αρίθμ. πρωτ. 146642/2-10-2017 για την πρόσληψη έξι (6) ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου οκτώ (8) μηνών για το Πρότυπο Κέντρο Κτηνοτροφίας & Εκπαίδευσης Βλάστης.

 

pdfΠίνακες επιτυχόντων

pdfΠίνακες απορριπτέων

pdfΟριστικοί πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας

 

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από 6-12-2017. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.

Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας