Διακήρυξη αρ. 12/2017: Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού άνω των ορίων Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτή/προμηθευτών υγρών καυσίμων και λιπαντικών για ένα έτος.

Συνολικής (εκτιμώμενης) ποσότητας 363.670,00 λίτρων, συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (343.569,64 €), προ Φ.Π.Α. ήτοι τετρακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων είκοσι έξι ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (426.026,35 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Παρέχεται η δυνατότητα για υποβολή προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα (ανά ομάδα υπηρεσιών και κατηγορία καυσίμων-λιπαντικών), όπως αναλύονται όπως αναλύονται στην προκήρυξη

 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών : 26-01-2018 και ώρα 15.00 μ.μ.

Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς: Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ( ΕΣΗΔΗΣ). Αριθμός Συστήματος : 50461

 

Πληροφορίες:

Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού – fax : 2651360341

Ιωάννα Καραλή – τηλ. 26513 60319, email: akarali@apdhp-dm.gov.gr

Αντώνης Μαυράκος – τηλ. 26513 60339, email: antonismav@apdhp-dm.gov.gr

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας