Όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές, για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης – βενζίνη αμόλυβδη) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, που εδρεύουν σε: Άρτα, Θεσπρωτία, Κόνιτσα, Πρέβεζα, Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη, για το έτος 2018.
Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 του Ν. 4412/2016), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν. 4412/2016.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά, οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Στη διαδικασία δεν θα γίνουν δεκτοί όσοι αποκλείσθηκαν ή κηρύχθηκαν έκπτωτοι κατά το παρελθόν και όσοι δεν παρέχουν, κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, τα εχέγγυα της πλήρους και τελείας εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους.
Οι οικονομικές προσφορές θα κατατίθενται στα κατά τόπους Τμήματα Διοικη τικού Οικονομικού, τα οποία θα τις διαβιβάσουν στην Διεύθυνση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών-Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων, το αργότερο έως τις 16 Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα.

 

pdfΠρόσκληση

 

Πληροφορίες

Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Κ.Ο.

Ντάγιου Λαμπρινή – τηλ. 26513 60338, fax: 26513 60341, email: lntagiou@apdhp-dm.gov.gr

Κολοβού Άννυ – τηλ. 26513 60340, fax: 26513 60341, email: akolovou@apdhp-dm.gov.gr

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας