Έγκριση Πρακτικού 2 διαγωνισμού παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών

Διαδικτυακός τόπος διενέργειας διαγωνισμού: Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

 

Πληροφορίες:

Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα Προμηθειών Δ.Υ. και Κ.Ο.

Άννυ Κολοβού – τηλ. 26513 60340, e-mail:akolovou@apdhp-dm.gov.gr

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας