Ο Αν. Διευθυντής Δασών Γρεβενών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών: «Βελτίωση βατότητας δασικού οδικού δικτύου για την διαμόρφωση καταλλήλων συνθηκών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών και πυρκαγιών δημοσίων δασών Περιβολίου-Αβδέλας-Σμίξης και Κρανιάς-Μοναχιτίου-Κηπουρειού Π.Ε. Γρεβενών για το έτος 2018 – Μίσθωση μηχανημάτων» CPV: 45520000-8, για την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών με μίσθωση μηχανημάτων με το σύστημα προσφοράς της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής, σύμφωνα με την ταυτάριθμη Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την αρ. 117127/30-7-2018 (ΑΔΑ: Ψ88ΔΟΡ1Γ-ΠΒΙ) Απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης του Τμήματος Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων, προϋπολογισμού 34.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις των Προγραμμάτων δασικών δραστηριοτήτων από τον Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2018, από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2018, από το οποίο μας κατανεμήθηκε το ποσόν των 34.000,00 € με την με αρ. πρ. 111632/19-7-2018 (ΑΔΑ:ΩΑΟΤΟΡ1Γ-ΛΟ7) του Σ.Α.Δ.Η.-Δ.Μ. «Κατανομή πιστώσεων και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υλοποίηση έργων και εργασιών «αντιπυρικής προστασίας και Οδοποιίας» από τον Ειδικό φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2018 της Δ/νσης Δασών Γρεβενών».

  1. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών Γρεβενών την 14 – 08 – 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).
  1. Aν για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι την μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφων, πέντε τα (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα apdhp-dm.gov.gr. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.
  2. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ιδιοκτήτες καθώς και χρήστες μηχανημάτων ισοπεδωτήρων (GRADER) με ιπποδύναμη 140ΗΡ (ίππων) και άνω και φορτωτή με ιπποδύναμη 140ΗΡ (ίππων) και άνω.
  3. Μηχανήματα μεγαλύτερης ιπποδύναμης των ανωτέρω για φορτωτή, μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, αλλά θα αξιολογηθούν με ιπποδύναμη ίση με τη μέγιστη προηγούμενα αναφερόμενη ιπποδύναμη. Οι επιπλέον ίπποι δεν θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών.
  4. Απαραίτητη προϋπόθεση για τους χρήστες μηχανημάτων είναι η έμπρακτη απόδειξη σχέσης μεταξύ του προσφέρων και του μηχανήματος (παραχωρητήριο, μισθωτήριο, ενοικιαστήριο κλπ).
  5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ (549,00 €). Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων.
  6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.

 

pdfΔιακήρυξη

 

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να προμηθευτούν την παρούσα Διακήρυξη – Τεύχη Δημοπράτησης, (το έντυπο της οικονομικής προσφοράς δίνεται πρωτότυπο), από το γραφείο του Τμήματος Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Δασών Γρεβενών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού, από την κα. Μπουμπούκα Αικατερίνη, τηλ. 2462353380, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την κα Βαρσάμη Αγορίτσα, τηλ.: 2462353387 στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών Γρεβενών, στο Διοικητήριο Γρεβενών, Τέρμα Κ.Ταλιαδούρη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας