Έγκριση πρακτικού με αριθμ. 3 (διακ.2/2018)/18-7-2018 και 3 (διακ.2/2018)/31-7-2018 συνέχεια του από 18-7-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού, κάτω των ορίων, Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου ή αναδόχων υπηρεσιών καθαριότητας, για ένα έτος, για τις ανάγκες των Συνοριακών Σταθμών χωρικής αρμοδιότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας (Διακήρυξη 2/2018).

Διαδικτυακός τόπος διενέργειας διαγωνισμού: Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

pdf1. Πρακτικό 3

pdf2. Απόφαση έγκρισης πρακτικού κατακύρωσης

pdfΓνωστοποίηση αποτελέσματος κατακύρωσης- πρόσκληση υπογραφής σύμβασης

 

Πληροφορίες

Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα Συνοριακών Σταθμών – fax: 2651360341

Χρήστος Kλεφτάκης – τηλ. 26513 60327, email : xkleftakis@apdhp-dm.gov.gr

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας