Στην Κοζάνη, την 27η Αυγούστου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ, στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, στον 1ο όροφο (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης), ενώπιον της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αρ. πρωτ. 126794/14-8-2018 (ΑΔΑ 6ΝΑΔΟΡ1Γ-0ΔΞ) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, για την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων και την κατάρτιση των πινάκων για την πρόσληψη του εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. σύμφωνα με την ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018 και με αρ. πρωτ. 100266 /02-7-2018 (ΑΔΑ 6ΞΝΥΟΡ1Γ-Ζ3Δ), θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση για να καθοριστεί η τελική σειρά κατάταξης μεταξύ δυο (2) υποψηφίων, κατηγορίας ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού (χειρωνάκτες/τριες) που ισοβαθμούν.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, τα ονόματα των οποίων παρατίθενται στη συνέχεια, καλούνται εφόσον το επιθυμούν, να παραστούν στη διεξαγωγή της προαναφερθείσας διαδικασίας:

  1. Κακάλης Χρήστος του Νικολάου
  2. Κουτσής Μιχαήλ του Δημητρίου

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας