Η Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Δασών Φλώρινας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών: «Συντήρηση βατότητας δασικού οδικού δικτύου δημοσίων δασών Κρυσταλλοπηγής- Βατοχωρίου - Κώττα- κ.λ.π. & Πρεσπών – Ανατολικό Τμήμα Ν. Φλώρινας για το έτος 2018 – Μίσθωση διαμορφωτή» CPV: 45520000-8, για την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών με μίσθωση μηχανημάτων με το σύστημα προσφοράς της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής, σύμφωνα με την ταυτάριθμη Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την αρ. 148183/20-09-2018 (ΑΔΑ:Ω4Κ0ΟΡ1Γ-ΘΛ4) Απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης του Τμήματος Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων, προϋπολογισμού 12.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών Φλώρινας την 09-10- 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).

 

pdfΠροκήρυξη

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να προμηθευτούν την παρούσα Διακήρυξη – Τεύχη Δημοπράτησης, (το έντυπο της οικονομικής προσφοράς δίνεται πρωτότυπο), από το γραφείο του Τμήματος Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Δασών Φλώρινας, και το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού, από τον κ. Κατσιούλη Σωκράτη, τηλ. 23850 45757 εσωτ. 3, στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών Φλώρινας, Πτολεμαίων 1- Διοικητήριο, ισόγειο, γραφείο 3 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας