Το Δασαρχείο Ιωαννίνων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την μίσθωση: «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου δημοσίων δασών περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Ιωαννίνων για το έτος 2018 – Μίσθωση μηχανημάτων» CPV: 45520000-8, για την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών με μίσθωση μηχανημάτων με το σύστημα προσφοράς της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής, σύμφωνα με την ταυτάριθμη Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την αριθμ.150732/24-09-2018 Απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης του Τμήματος Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων, προϋπολογισμού 25.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

 

pdfΠροκήρυξη

 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την κα Μαρία Μπουκουβάλα & Δημήτριο Μητρογεώργο, τηλ.: 2651088093-88087 στα γραφεία του Δασαρχείου Ιωαννίνων, Μ. Κοτοπούλη 62 Ιωάννινα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας