Προκήρυξη διαγωνισμού για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για το έργο: "Καλλιεργητικές επεμβάσεις-Δασοκομικές εργασίες στο Δημόσιο Περιαστικό Δάσος Άρτας"

 

zipΤεύχος δημοπράτησης

 

Πληροφορίες

Δ/νση Δασών Άρτας - Δημήτριος Χελάς, τηλ: 26810 27254, email: ddartas@apdhp-dm.gov.gr

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας