Το Δασαρχείο Ιωαννίνων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για την: «Σύνταξη διαχειριστικής μελέτης δημοσίων δασών Χουλιαράδων- Βαπτιστής-Πετροβουνίου, Δήμου Β. Τζουμέρκων- Βοηθητικές εργασίες (κατάρτιση διαχειριστικού χάρτη & λήψη δοκιμαστικών επιφανειών)» CPV: 77231300-1, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής και με σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών εργασιών του τιμολογίου της υπηρεσίας σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό %, σύμφωνα με την ταυτάριθμη Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την αριθμ. 187039/15-11-2018 Απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης του Τμήματος Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων, προϋπολογισμού 8.700,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

 

pdfΔιακήρυξη

 

Πληροφορίες: κα Μαρία Μπουκουβάλα & Δημήτριο Μητρογεώργο, τηλ.: 2651088093-88087 στα γραφεία του Δασαρχείου Ιωαννίνων, Μ. Κοτοπούλη 62 Ιωάννινα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας