Στην Κοζάνη, την 21 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 πμ, στο γραφείο του Προϊσταμένου του Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού Ν. Κοζάνης της Διεύθυνσης Διοίκησης, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, ενώπιον της επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αρίθμ. 201140/6-12-2018 (ΑΔΑ ΩΜΨΙΟΡ1Γ-2ΝΣ) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, να καταρτίσει και να αναρτήσει όλους τους σχετικούς με την κατάταξη των υποψηφίων πίνακες που αφορούν την ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2018 με αρίθμ. πρωτ. 152215 /26-09-2018, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση, για να καθοριστεί η τελική σειρά μεταξύ δύο (2) υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού (χειρωνάκτες/τριες) που ισοβαθμούν.

     Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, τα ονόματα των οποίων παρατίθενται στη συνέχεια κατ’ αλφαβητική σειρά, καλούνται, εφόσον το επιθυμούν, να παραστούν στη διεξαγωγή της προαναφερθείσας διαδικασίας:

  1. Βουρονίκος Γεώργιος του Ιωάννη
  2. Κουδούνας Παναγιώτης του Γεωργίου

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας