Διακήρυξη αριθμ. 1/2019 συνοπτικού δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια ενός αυτοκινήτου στα πλαίσια του προγράμματος LIFE15 NAT/GR/001108 «LIFE AMYBEAR»

Συνοπτικό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια ενός αυτοκινήτου στα πλαίσια του προγράμματος LIFE – AMY - BEAR συνολικού προϋπολογισμού τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ (36.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% ή είκοσι εννιά χιλιάδων τριάντα δύο ευρώ και είκοσι έξι λεπτών 29.032,26 Ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το νόμιμο τέλος ταξινόμησης.
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συνολικά χαμηλότερη τιμή για το ζητούμενο είδος.

Ο διαγωνισμός (αποσφράγιση των προσφορών και αξιολόγηση) θα διενεργηθεί στις 19-02-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στο Κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα (Διοικητήριο – 53100 Φλώρινα).

 

pdfΔιακήρυξη

 

Πληροφορίες

Δ/νση Δασών Φλώρινας, Γλούφτση Σοφία, τηλ 23850.45757, fax επικοινωνίας 23850.25722, email: glouftsisof@apdhp-dm.gov.gr

 

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας