Η Δ/νση Δασών Άρτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό σύµφωνα µε το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες καταπολέµησης της ασθένειας του µεταχρωµατικού έλκους του πλατάνου σε περιοχές της Π.Ε. Άρτας», µε το σύστηµα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιµών του τιµολογίου της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε την ∆ιακήρυξη του έργου που εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 152673/14-10-2019 (Α∆Α: 6ΖΨΨΟΡ1Γ-Ξ27) απόφαση κ. Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας και το σχετικό τεύχος δηµοπράτησης του Τµήµατος Εκτέλεσης ∆ασοτεχνικών Έργων, που εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 150276/10-10-2019 (Α∆Α: ΩΥΜΖΟΡ1Γ-ΙΣ6) απόφαση κ. Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας, προϋπολογισµού 5.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%).

 

zipΔιακήρυξη

 

Πληροφορίες:

Δ. Χελάς – Θ. Κολοβός, τηλ: 26810.27254, email: chelas@apdhp-dm.gov.gr

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας