Η Δ/νση Δασών Άρτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό σύµφωνα µε το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση του έργου: «Καλλιεργητικές επεµβάσεις - Δασοκοµικές εργασίες στο Περιαστικό ∆άσος Άρτας», µε το σύστηµα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιµών του τιµολογίου της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε την ∆ιακήρυξη του έργου που εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 152668/14-10-2019 (Α∆Α: Ω8ΜΒΟΡ1Γ-8ΜΠ) απόφαση κ. Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας και το σχετικό τεύχος δηµοπράτησης του Τµήµατος Εκτέλεσης ∆ασοτεχνικών Έργων, που εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 148439/08-10-2019 (Α∆Α: ΩΝΓΡΟΡ1Γ-5ΙΤ) απόφαση κ. Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας, προϋπολογισµού  24.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%).

 

zipΔιακήρυξη

 

Πληροφορίες:

Δ. Χελάς – Θ. Κολοβός, τηλ: 26810.27254, email: chelas@apdhp-dm.gov.gr

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας