Η Δ/νση Συντονισμού & Επιθ. Δασών, έχει οριστεί Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης των αιτήσεως στήριξης των Υπομέτρων 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» για την Δράση 8.3.1 «Πυρκαγιές» και Δράση 8.3.2 «Παθογόνοι οργανισμοί» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης φαίνονται στους Προσωρινούς Πίνακες Κατάταξης Αξιολογημένων Προτάσεων. Οι παραδεκτές αιτήσεις έχουν καταταγεί με φθίνουσα βαθμολογική σειρά, ενώ για τις μη παραδεκτές αιτήσεις στο αντίστοιχο πεδίο της «συνολικής βαθμολογίας» εμφανίζεται η ένδειξη μηδέν (0) ή η ένδειξη παύλα (-).

pdfΔράση 8.3.1

pdfΔράση 8.3.2

 

Όπως προβλέπεται στην Πρόσκληση του Μέτρου 8, δύναται η υποβολή εγγράφων ενστάσεων στη Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας.

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας